HR HOUSE s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 51633051
DIČ: 2120735177
Kontakt
info@hrhouse.sk
ᐩ421 915 848 137

Informácie o spracúvaní osobných údajov

KARIÉRA

V týchto informáciách sa dozviete, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.hrhouse.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ:

HR HOUSE s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČ: 51 633 051 (ďalej len „my“)

Email: info@hrhouse.sk

Tel.: +421 915 848 137

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Výberové konania: Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania – predzmluvné vzťahy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Vaše osobné údaje spracúvame vo vlastnom mene alebo v mene našich klientov, ktorým poskytujeme personálne poradenstvo vrátane výberových konaní ako sprostredkovateľ.

Vedenie databázy uchádzačov: Ak pri odoslaní žiadosti o zamestnanie  nám poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov, zaradíme Vás do našej databázy uchádzačov o prácu za účelom opakovaného kontaktovania a ich poskytnutia našim klientom ako potencionálnym zamestnávateľom. Osobné údaje na účely zaradenia do databázy uchádzačov spracúvame na základe Vášho súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 6 mesiacov po ukončení výberového konania. Ak Vás neprizveme do výberového konania alebo nemáme žiadnu voľnú pracovnú pozíciu, Vaše osobné údaje nebudeme uchovávať.  Ak ste nám poskytli súhlas so zaradením do databázy uchádzačov budeme Vaše osobné údaje uchovávať 2 roky po roku, v ktorom boli získané.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely výberového konania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nemôžeme prizvať do výberového konania. Poskytnutie osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov je dobrovoľné.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:

  • Poskytovateľ IT služieb

Naši klienti:

Našim klientom poskytujeme personálne poradenstvo vrátane výberových konaní ako sprostredkovateľ.  Ak ste nám poskytli súhlas a ste vhodným kandidátom na prizvanie do výberového konania nášho klienta, poskytneme Vaše osobné údaje nášmu klientovi. Náš klient po získaní Vašich osobných údajov má povinnosť poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť spoločnosť Profesia, spol. s r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, IČO: 35800861, ak ste nám poslali životopis prostredníctvom webovej stránky www.profesia.sk  alebo spoločnosť pretlak s. r. o., Lazovná 236/5 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52310965, ak ste nám poslali životopis prostredníctvom webovej stránky www.pretlak.sk alebo Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ak ste sa registrovali a hľadáte prácu prostredníctvom webovej stránky www.ispt.sk

Aké máte práva?

Právo na odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu info@hrhouse.sk.  Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu info@hrhouse.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

 

Platnosť od: 01.09.2020

SPOLUPRÁCA

Vnímate priestor na zlepšenie?
Poďme sa porozprávať.

Obráťte sa na náš tím HR profesionálov pripravený prispieť k vášmu obchodnému úspechu, ako aj k úspechu vašich zamestnancov.