HR HOUSE s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 51633051
DIČ: 2120735177
Kontakt
info@hrhouse.sk
ᐩ421 915 848 137

Informácie o spracúvaní osobných údajov

ZMLUVNÍ PARTNERI

V týchto informáciách sa dozviete, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame Vám, aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov sú zverejnené aj na našich internetových stránkach www.hrhouse.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ:

HR HOUSE s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČ: 51 633 051 (ďalej len „my“)

Email: info@hrhouse.sk

Tel.: +421 915 848 137

Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  IČO, telefónne číslo a adresa elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia, resp. funkcia.

Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenia zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR  najmä Obchodného zákonníka, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty na tieto účely:

  • Vedenie účtovnej evidencie
  • Spracúvanie dodávateľských a odberateľských zmlúv rôzneho druhu
  • Spracúvanie dodávateľských a odberateľských faktúr
  • Spracúvanie príkazov na úhradu, výpisov z účtov a iných účtovných dokladov

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov s Vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:

  • Externý spracovateľ účtovníctva
  • Poskytovatelia IT služieb
  • Poskytovateľ firemného sídla

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroje, z ktorých pochádzajú Vaše osobné údaje môžu byť: Váš zamestnávateľ ako náš zmluvný partner a verejne prístupné zdroje ako je obchodný register a živnostenský register.

Aké máte práva?

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie, aké osobné údaje o Vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv:

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu alebo elektronicky na emailovú adresu info@hrhouse.sk.

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade Vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce, môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

Platnosť od: 01.09.2020

SPOLUPRÁCA

Vnímate priestor na zlepšenie?
Poďme sa porozprávať.

Obráťte sa na náš tím HR profesionálov pripravený prispieť k vášmu obchodnému úspechu, ako aj k úspechu vašich zamestnancov.